Pravidlá portálu Tepelné čerpadlo .info - všeobecné podmienky

 1. Každý užívateľ portálu alebo prispievajúci do diskusie a iného obsahu na portáli TepelnéČerpadlo.INFO si musí byť vedomý, že obsah jeho príspevku v akejkoľvek forme musí rešpektovať platnú legislatívu Slovenskej republiky a byť s ňou v úplnom súlade.
 2. Rovnako tiež odporúčame rešpektovať legislatívu iných krajín a právne nariadenia, ktoré môžu byť vzhľadom na rôzne súvislosti uplatniteľné na predmetný príspevok (napríklad vyjadrovanie sa k otázkam týkajúcim sa iných krajín) ale najmä právne predpisy EÚ.
 3. Za porušenie akejkoľvek svojej povinnosti zodpovedá v plnom rozsahu sám prispievajúci účastník.
 4. Prispievajúci účastník bol týmto upovedomený o tom, že prevádzkovateľ, správca ani iná osoba nezodpovedá za obsah žiadneho príspevku, ale správca portálu má výhradné právo bez predchádzajúceho upozornenia či udania dôvodu, na základe výlučne vlastného uváženia, ale aj odporúčania či upozornenia inej osoby, zmazať akýkoľvek nevhodný príspevok.
 5. Prispievajúci účastník bol týmto upovedomený o tom, že ak zistí prítomnosť akéhokoľvek nevhodného obsahu na tomto portály, je povinný o ňom informovať správcu portálu.
 6. Za nevhodný príspevok sa považuje najmä:

        a) taký ktorý presne identifikuje inú osobu a tú opisuje v zlom „svetle“, či iným spôsobom bez uvedenia preukázateľných, alebo už preukázaných faktov porušuje tieto pravidlá.

        b) taký ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a všeobecnými morálnymi zásadami a to najmä zásadami správcu a prevádzkovateľa

        c) výnimku môže tvoriť obsah alebo jeho časti, kedy sa autor (jednoznačne identifikovateľný, overený a riadne registrovaný užívateľ portálu) podpíše celým menom a preberá tak zodpovednosť za možné dôsledky voči svojej osobe.

        ZÁVEREČNÉ UPOZORNENIA:

 • správca môže príspevok vymazať aj v prípade, že sa netýkajú obsahovej podstaty článku ktorý komentuje a pod ktorým je publikovaný
 • správca môže upraviť aj ľubovoľnú časť príspevku v zmysle cenzurovať neetické či hanlivé prvky obsahu, alebo priamy identifikačný prvok konkrétnej osoby použitý v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a podobne
 • správca môže zmazať aj obsah, pri ktorom porušenie týchto pravidiel nie je isté a to na základe vlastného uváženia
 • na celom portály platí všeobecný zákaz publikovania obsahu pomocou zvýrazňovacích prvkov ako sú hlavne: kurzíva, tučné písmená, veľké písmená, rôzne fonty a farby a podobne
 • bez výnimky a za žiadnych okolností ne je prípustné publikovať akýkoľvek obsah, ktorý nie je v súlade, alebo jednoznačne porušuje slovenskú Ústavu a na slovensku platnú legislatívu, obsah podnecujúci k násiliu a akejkoľvek neznášanlivosti, takisto príspevky obsahujúce vulgarizmy a podobne.

Využívaním svojho prístupu k portálu, získaním prístupového práva a vytvorením osobného profilu a využitím možnosti publikovať akýkoľvek obsah na portáli TepelnéČerpadlo.INFO vyjadruje každý užívateľ svoj vlastný plný a nijak neobmedzený súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa k ich bezvýhradnému dodržiavaniu. Porušením týchto pravidiel a konaním v rozpore s nimi sa každý užívateľ okamžite vzdáva k akýmkoľvek právam k portálu a jeho obsahu ako aj autorských práv k obsahu ním publikovaným a v takomto prípade sa stáva majiteľom autorských práv k takémuto obsahu správca alebo prevádzkovateľ portálu, vrátane práva akokoľvek a ľubovoľne podľa vlastného uváženia nakladať s takýmto obsahom.

+1
0
-1
Voting is closed.